Saturday, July 3, 2010

♥Shoe No:105♥Model No.970-973♥

SHOE NO: 105


Height:13cm


Available Size:

size 3
size 4
size 5
size 6
size 7
size 8

Color Available:
Grey-Model no 970-13cm
Grey-Model no 972-11cm
Brown -Model no: 971 13-cm

Brown-Model no: 973-11cm

Price: RM160